Cửa hàng - Thủ phủ hạt điều Bình Phước
Sacombank : Đoàn Thị Kim Ngọc - Số tài khoản : 060098933002